Hronobiologija

Prirodni ciklusi i ljudski organizam u harmoničnom plesu

Jedinstvo čoveka i prirode, odnosno postavka da su čovek i nesagledivi  Univerzum jedinstvena celina, osnova je većine istočnjačkih filosofija. Takva postavka podrazumeva  da bezbroj nevidljivih niti  povezuju  čoveka sa svim što ga okružuje – zvezdama, galaksijama, Suncem, Mesecom,  blizinom izvora i  drvećem, svetlošću, zvukom, padavinama, atmosferskim pritiskom,  klimatskim uslovima, geografskom širinom, magnetnim poljem Zemlje, geopatogenim zonama... To, takodje, znači da je ljudsko telo pod uticajem čitavog niza  prirodnih  ciklusa (solarni, lunarni, kosmički) različitih frekvencija. Istraživanja su pokazala da postoje izraženi ritmovi u krvnom pritisku i radu srca kod novorođenčeta što ukazuje da ljudi „prate“ planetarni puls od trenutka svog rođenja.

Profesor Jurij Stanisavljevič But, član Ruske akademije prirodnih nauka  (RAEN) i tvorac dijagnostičkog programa Imago i u okviru njega i programa HRONOBIOLOGIJE koji se koristi u našoj ordinaciji, sistematizovao je uticaje 56 različitih faktora na individualne biološke cikluse čoveka. Značaj te povezanosti ogleda se u dejstvu ovih faktora na funkcionisanje pojedinih organa i sistema kao i organizma u celini.

Drugim rečima, hronobiologija je deo bioloških nauka koji proučava ciklične promene u živim organizmima pod uticajem gornjih činilaca. Ona u sebi uključuje i druge naučne grane kao što su anatomija, fiziologija, genetika a iz nje se razvijaju hronomedicina i hronofarmakologija.

Hronobiologiju,  ne bez razloga, smatraju perspektivnom naukom XXI veka, u kojoj  će  prioritetno mesto zauzeti unutrašnji programi i algoritmi zdravlja. Bez obzira što je hronobiologija relativno mlada disciplina, ona već danas pruža veliku pomoć u nastojanju da se poboljša ljudsko zdravlje kroz aktiviranje unutrašnjih resursa organizma umesto da se čovek oslanja jedino na upotrebu  veštačkih  i njemu stranih farmakoloških sredstava.

Savremena klinička ispitivanja medikamenata daju nam informacije o tome kako određeni lek deluje, koja mu je svrha i kakve su moguće nuspojave. Biološka posebnost svakog pojedinaca, medjutim, odrediće način na koji će različiti ljudi reagovati na isti lek, zavisno od stanja njihovih unutrašnjih ciklusa. Na tržištu već postoje novije generacije lekova čiji je način upotrebe  prilagođen biološkim ciklusima tokom 24 časa.

Dok se sve u prirodi odvija u odredjenom ritmu, radni i društveni život čoveka postao je prilično zahtevan, agresivan i neumoljiv, prisiljavajući telo da pleše u nekom drugom, neprirodnom, ritmu. Medjutim, zahvaljujući svom unutrašnjem biološkom ciklusu, telo neprimetno sinhronizuje svoje funkcionisanje sa ritmom planete i kosmosa. Uvid u hronobiološki proces nam omogućava da planiramo svoje aktivnosti, koristeći saznanja o prirodnim ciklusima i njihovom uticaju na naše zdravlje.

Izračunavanjem individualnog hronobiološkog ritma dobijamo prikaz različitih perioda u toku godine kada smo manje-više spremni za specifične aktivnosti i zadatke. To može priuštiti izvesnu prednost u svakodnevnom životu.
Ukoliko se nalazimo u periodu prikazanom kao „pozitivan“ (zelene boje), utoliko smo u spremniji za određeno polje delovanja. A ako smo u „negativnom“ delu ciklusa (obojen crvenom bojom), to ne znači da nismo sposobni za tražene aktivnosti i zadatke, već da će biti teže odraditi ih dobro.

Biološka inteligencija ljudskog tela pokreće i usmerava sve procese u organizmu  u pravcu zdravlja i veće lakoće življenja. Ako nije ničim ometena, ona obavlja taj složeni proces na savršeni način i sa najmanjim mogućim utroškom energije. Poznavajući i sledeći tok svojih unutrašnjih  ciklusa, živeći u skladu sa enrgijom  dana, uključujemo se u harmonični ples  prirode, tj.  postajemo najbolji prijatelj sebi i svom telu.